กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางจุไร อักษร
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายบรรจง โชติชัย
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2