ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติการก่อตั้ง
                 ปีการศึกษา  2534  โรงเรียนพล   โดยนายสุรพงษ์   คำศรี   ผู้อำนวยการโรงเรียนพลได้ขยายสาขาโรงเรียนไปเปิดทำการเรียนการสอนเป็นการชั่วคราวที่บ้านหนองมะเขือ     ตำบลหนองมะเขือ  อำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น แต่งตั้งให้นายจำเนียร  วงศ์ก้อม  อาจารย์ 1 ระดับ โรงเรียนพล ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสาขาหนองมะเขือ เปิดรับสมัครนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1 ห้องเรียน  นักเรียน  48  คน
                 ปีการศึกษา  2535   ได้ขยายสาขามาตั้ง  ณ  ที่สาธารณประโยชน์ตำบลโนนข่า  อำเภอพล   จังหวัดขอนแก่น  ในเนื้อที่  51  ไร่  รับสมัครนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน  2 ห้องเรียน นักเรียน  87 คน   
นักเรียนทั้งสิ้น  135  คน
                 ปีการศึกษา  2536  มีจำนวน 5 ห้องเรียน  นักเรียนทั้งสิ้น  215  คน  และกระทรวงศึกษาธิการ
ได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนรัฐบาล  เมื่อวันที่   28   ธันวาคม   2536
ปัจจุบัน  มีจำนวน  12  ห้องเรียน  นักเรียนทั้งสิ้น 355   คน  ครูอาจารย์  จำนวน  21  คน   
ครูอัตราจ้าง  จำนวน  คน   นักการภารโรง  คน  ลูกจ้างชั่วคราว  คน  มีนายบุญหนา  บัวนาค
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ  นายสุวัฒน์      มัททวีวงศ์  ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
                                ปรัชญา                    วิชาการก้าวหน้า   กีฬาเด่น   เน้นคุณธรรม   สัมพันธ์ชุมชน
                                คติพจน์                   นตถิ    ปญญา    สมาอาภา   (แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี)                                             สีประจำโรงเรียน  แสด  ขาว
                                                                  แสด          หมายถึง  ความเข้มแข็ง   กล้าหาญ   ต่อสู้
                                                                  ขาว           หมายถึง  ความบริสุทธิ์   ยุติธรรม
                                                                  แสด ขาว หมายถึง  พลังของความบริสุทธิ์  ยุติธรรมที่ต่อสู้กับ
         อุปสรรคด้วยความกล้าหาญอดทน
                                ต้นไม้ประจำโรงเรียน  ต้นประดู่  หมายถึง  ความเข้มแข็ง   อดทน