กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางดวงรัตน์ คูณมี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางจรรยา เพิ่มชีวา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางอักษรา เสดสี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางนงลักษณ์ ศิริวรประสาท
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายชัยณรงค์ ผลชู
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2