กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายบรรจง โชติชัย
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายนพดล เพิ่มชีวา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2