กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายสมพงษ์ คำแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวแพรพลอย อัศวพัฒนากูล
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2