กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายสมพงษ์ คำแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2