ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายภูดิท วรรณพฤกษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนข่าวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 21 มกราคม 2564