ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายภูดิท วรรณพฤกษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนข่าวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 21 มกราคม 2564
ชื่อ-นามสกุล : นายจตุพล นนทะบูรณ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนข่าวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 12 พฤษภาคม 2565