กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางจันทิมา สีละ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2