ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
แบบฟอร์มเบิกเงินต่างๆ
แบบฟอร์มส่งใช้เงินยืมไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 100.5 KB 132987
แบบฟอร์มยืมเงินไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 87 KB 132897
แบบฟอร์มยืมเงินในการจัดกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 87.5 KB 133023
แบบฟอร์มเบิกเงินไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 119.5 KB 132878
แบบฟอร์มขอส่งใช้เงินยืมในการจัดกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 28.86 KB 132950
แบบฟอร์มเบิกเงินตามเอกสารการจ่าย Word Document ขนาดไฟล์ 28.79 KB 133041
เอกสารงานพัสดุ
บันทึกข้อความ(ขอซื้อจ้าง) Word Document ขนาดไฟล์ 63.33 KB 132733
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
แบรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 530.5 KB 139931
แบบสรุปการคัดกรองนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 227.08 KB 133101
แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 201.89 KB 133309
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 147.38 KB 132860
แบบสรุปความฉลาดทางอารมณ์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 19.81 KB 132850
เกณฑ์การคัดกรองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 41.05 KB 132936
SDQ(ฉบับผู้ปกครองประเมิน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.54 KB 133060
SDQ (ฉบับนักเรียนประเมิน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 137.1 KB 132873
เกณฑ์การให้คะแนน SDQ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 130.09 KB 132785
SDQ (ฉบับครูประเมิน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.82 KB 132794
ปก Word Document ขนาดไฟล์ 166.81 KB 132951
ข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 174.49 KB 132919
ฝ่ายบริหารงบประมาณ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ3ปี2556-2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 246.06 KB 132821
แผนปฏิบัติราชการ2556 Word Document ขนาดไฟล์ 968 KB 132749
ฝ่ายบริหารวิชาการ
>รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR ปีการศึกษา2564 9176
ประกาศผลสอบนักเรียนม.1 ประจำปีการศึกษา 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 18.06 KB 132863
หลักสูตรกลุ่มสาระการงานฯปรับปรุง55 RAR Archive ขนาดไฟล์ 418.72 KB 132725
สถานศึกษาพอเพียง 5 ด้าน Word Document ขนาดไฟล์ 22.49 KB 133721
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
สารสนเทศ 2555 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.55 MB 133045
คณะกรรมการสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 12.24 KB 132773